Hypša s. r. o. - Váš zahradník

Reklamační a nákupní řád

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Povinnosti kupujícího (odběratele)

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na adresu info@hypsa.cz nebo písemně na adresu firmy Hypša s. r. o.

Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

Povinnosti prodávajícího

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Internetový obchod Hypša s .r .o poskytuje možnost vrácení zboží do 14 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu, se zárukou vrácení peněz.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Podmínky pro vrácení peněz:

 • zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží
 • zboží musí být neporušené, originálně zabalené a nepoužíté
 • zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení
 • vráceny vám budou pouze peníze za zboží, nikoliv však poštovné a balné
 • balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (doporučujeme balík pojistit), balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty

Obecné informace

 • Ceny v internetové obchodě se mohou lišit od cen v kamenném obchodě.
 • Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 • Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem.
 • Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 • V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.


Při otevírání zásilky - balíku dávejte pozor, abyste neopatrným otevřením nepoškodili zboží (nerozřízli jej atd...), na tento typ reklamace nebude brán zřetel !

Při přebírání zásilky balíku od přepravce (speditéra) pěčlivě překontrolujte neporušenost balíku (aby balík nebyl zdeformován či roztrhán).
V případě, že balík je jakýmkoli způsobem porušen, ihned uplatněte u přepravce reklamaci !

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad, obsahující totožné údaje jako záruční list, o zakoupení věci (fakturu).

Sortiment